חפש  

הבית של שוש ויוסי  |  
מכשיר מונע נחירות  |  יוסי ספוזניק - טכנאי שיניים  |  לייב מורגנטוי  |  

 

 

 

 

 

 תפילות ושבועות של רופאים.

קיימות תפילות ושבועות של רופאים המבקשים או מעידים על התנהגות הולמת הן מבחינה דתית והן מבחינה מוסרית .
לדוגמה : תפילת הרופא של הרמב"ם, תפילת השחר של הרופא בהקדמה לספר החיים, תפילת הרופאים לרבי יעקב צהלון בספר מרגליות טובות, שבועת האמונים של אסף הרופא ועוד.
להלן דוגמאות :
 
תפילת הרופא של הרמב"ם :
א-ל עליון
קודם
שאני מתחיל בעבודתי הקדושה לרפא את יצירי כפיך
אני
מפילתחינתילפני כסא כבודך
שתתן
לי אומץ רוח ומרץ רב לעשות את עבודתיבאמונה
,
והשאיפה
לצבור הון או שם טוב לא תעוור את עיני מראות נכוחה.

תזכני
להביטעל כל סובל הבא לשאל בעצתי כעל אדם בלי הבדל בין
עשיר
ועני, ידיד ושונאאישטוב ורע, את האדם בצר לו הראני רק את האדם.

אם
רופאים נבונים ממני רוציםללמדניבינה תן לי רצון ללמוד מהם כי תורת הרפואה אין ערוך לה,
אך
אם כסיליםיבזוניאחלי!
רק
האמת תהיה נר לרגלי כי כל ויתור במקצועי יכול להביא כליון ומחלהליצירכפיך
אנא
ה´ רחום וחנון חזקני ואמצני בגופי ובנפשי ורוח שלום תטעבקרבי.
 
 
בספר "תולדות אדם" שחיבר אליהו בעל שם המכיל סגולות ורפואות מעשבים וסממנים נמצאת תפילה שכנראה נאמרה ע"י בעלי השם.
" וזהו הנוסח מתפילת הרופאים , שיוכל לומר כל רופא קודם שילך לבקר החולים :
רבונו של עולם, אתה הוא ה' לבדך, אתה עשית את השמים וכל צבאם הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם, ואתה מחיה את כולם, ואתה נותן מחיה לכולם, וצבא השמים לך משתחוים, ואין בעליונים או בתחתונים שיאמר לך מה תעשה, ואת האדם עפר מן האדמה יצרת, נשמת חיים באפו נפחת והמשלתו במעשי ידיך, כל שתה תחת כפיו, שהכל בעבורו יצרת, ואם יוכה לעשות רצון קונו – ידו בכל משלה, ואם לוא – יד כל בו. ותיסרהו ביסורים וחלאים והוכה במכאובים על משכבו, ורוב עצמותיו איתן יבול בשרו מרואי ושופה עצמותיו לא ראוי, ותקרב לשחת נפשו וחייתו לממתים. ואם ישוב בתשובה שלמה לפניך תרצהו ותרפאהו כדבריך, כדכתיב ישלח דברו וירפאם וימלט משחיתותם, כי אתה הוא הרופא והרחמן הנאמן, כדכתיב מחצתי ואני ארפא. וכדי להודיע לכל באי עולם, שאתה הוא הרופא ולך היכלת והגדולה וממכון שבתך תשגיח לכל יושבי הארץ ובפרטיהם, בראת בעולמך רפואות לרפאות בהם בני אדם למיניהם וכוונת מישרים בצוותך רפואות בהן ב"א אלו לאלו, ככתוב בתורה ורפא ירפא.
 
והואיל וחסדים, שחננת את לבי, וכבוד והדר עטרתני וזכיתני לידע מעט מזעיר מחכמת הרפואה, לכן לעשות רצונך, אלקי, חפצתי ומשום אל תמנע טוב מבעליו בהיות לאל ידך לעשות, דברתי אני עם לבי להתעסק במלאכת הרפואה בשמך הגדול והקדוש ובעזרתך, למען תצדק בדברך ותזכה בשפטך, כי אתה הוא רופא ולא אני, שאני כחומר בידך יוצר הכל, ובידך היכולת לרפאות בריותיך. ואיני נשען על חכמתי, ואיני שם בטחוני על הסמים ועל העשבים וסגולות שבראת בעולמך, כי הם כאמצעים להשלים רצונך להגיד גדולתך והשגחתך. ולפי שמלאכת הרפואה מסוכנת מאוד ועוד כי בער אנכי מאיש ולא בינת אדם לי, ומתירא אני פן אמשש בצהרים כאשר ימשש העיור באפלה, ולכן אמרתי להחזיק בשביל רחמיך וללכת אחריך כי באור פניך אהלך, ובאורך אראה אור, כי אתה נרי ה' וה' יגיה חשכי. לכן יהי רצון מלפניך ה' אלקי ואלקי אברתי, שתשליכני שכל טוב מלפניך, וחנני מאתך דעה בינה והשכל, והאירה עיני שכלי להבין ולהגיד חלאי הגוף על בוריים ואמיתתם מכל פרטי בני – אדם שיבואו לידי, והורני רפואות אמיתיות לכל אחד לפי מזגו, כפי הזמן הראוי לכל אחד מהם ובעת הראוי לאותה רפואה ולאותו החולי, ולא אכשל במעשי ולא בדברי והראו אויבי וישמחו ויסעדני ואושעה ממכשול, ואל תארע תקלה על ידי, וגומלני חסדים טובים, כי לגמול חסד נכנסתי במלאכת הרפואה לפקח על נפשות עמך ישראל, לכן סייעני ופדני מחרפה ובזיון.
 
אנא אלקי, בך בטחתי, אל אבושה, אל יעלצו אויבי לי. ואם יבא לידי איזה חולה, שקרבה עת פקודתו ואנושה מכתו, יהי רצון שלא אגרום קירוב מיתתו ח"ו ואפילו רגע אחד, אלא למדני לתת לו סמים לקיים נשמתו בו עד שבא שעתו. ואם ימות ח"ו, יהי רצון מלפניך, שלא יחשדוני אוהביו ורעיו את הדין ויודו שגזירת המלך היא, אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש. ואם לא עת פקודתו קרבה אלא מדכאו ביסורים במידת רחמנותיך, כדי שישוב בתשובה שלימה לפניך, כי לא תחפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכו הרעה וחיה, יהי רצון מלפניך שתתגלגל זכות זה על ידי, שתורני מה אומר לו להחזירו בתשובה שלימה לפניך, ושיקבל יסורים באהבה, כדי שיהא כפרה על פשעיו, ועל ידי תשלח דברך ותרפאהו, ובזה אהיה אהוב למעלה ונחמד למטה. והצילנו משנאה ותחרות ולא אקנא באחרים ולא תהיה קנאת אחרים עלי, אלא השכן ביני ובין רופאים אחרים אהבה, אחוה, שלום וריעות ולא איבוש ולא אכלם בפניהם, אלא אהיה מכובד בעיניהם, ומאויבי תחכמני וירום ראשי על אויבי סביבותי מחכמתי ודעתי שפתי ברור ימללו, עד שאהיה לאות ופלא בעיניהם ולא יהיה פוצה פה ומצפצף רע עלי ולא על מעשי, ואם ח"ו יאמרו רע עלי, לא יאמנו דבריהם ולא יכשלו חבירי ואשמח בהם. ואם ח"ו חברי ירעו מעשיהם, יהי רצון, שתשמור לפי מחסום ולא אגלה נבלותם אלא אזכה לתקן את אשר עוותו, ותתנני לחן, לחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי ושומעי ויעשו מה שציויתי לעשות לחולה אם הרפואה ראוי, ואם אינו ראוי אנא ה' אלקי הקישה לבם שלא יעשו ושלא יפרסמו פן אזבזה. אנא ה' , אל אלקי הרוחות לכל בשר, אחת שאלתי מאתך, שתחזק כחי וזכרוני וכשאל לבקר חולה הזכירני מיד רפואתו הראוי לו אם למדתי, ואם לאו – מתחנן אני לפניך אדון כל הסיבות, שתסבב סיבות וגלגולים, או איזה ספר רפואות ואלמד בו רפואתו, או איזה ויכוח בין רופאים עד שאזכה לידע רפואתו כי אתה הוא המסבב סיבות עולמך, כדכתיב והמסיבת מתהפך בתחבולותיו לפעלם כל אשר יצום על פני תבל ארצה. אנא גלגל על ידי זכות לעולם ואל תגלגל על ידי שום חובות בעולם ח"ו, ואל תמצא לידי דבר רע ולא ימצא דבר מקולקל על ידי דלא אפגום גרמא למיתת אדם ח"ו בעולם, ולא יוזק אפילו באיבר מאיבריו, לא במזיד ולא בשוגג ולא אהיה בכלל טוב שברופאים לגיהנום. אל תאסוף עם חטאים נפשי ועם אנשי דמים חיי, אלא בשביל הזכיות שתגלגל על ידי שאפקח נפשות ישראל עמל ועל ידי תצילם מהמות, שאזכה בעוה"ז לטייל בתענוג הצריך לראות בטובת בחירך לשמוח בשמחת גוייך להתהלל עם נחלתך, ועיני תראה ירושלים נוה שאנן ואתהלך לפני ה' בארצות החיים. ואל יזדקק שטן במעשי ידי כי לזכות ולטהר באתי. נא, פלטני מיד רשע מכל מעול ומחמץ, ולא תמסרני אפילו רגע אחד בידו פן ישיאני להתעולל עלילות ברשע ח"ו לתת איזה משקה או סם להזיק שום אדם או להפיל אשה הרה ח"ו. ואם ישיאני – קדמה פניו הכרעהו, פלטה נפשי ממנו, ה' עשקה לי. ערביני נא, כי אתה תקותי ה' אלקי מבטחי מנעורי, וטהר מחשבותי וזכה שרעפי לבל אחשוב מחשבה רעה ח"ו, ועל שום אשה בין בתולה בין בעולה בלכתי לבקרה, ולא אתור אחרי לבבי ואחרי עיני, והצילני מכל היזק וחולי ומדוה המתרגשות ובאות בשביל החולי, יומם השמש לא יכני וירח בלילה אם אצטרך לבקרה בלילה.
ואנא בעל החסד והרחמים, גל עיני ואביטה סודות מעשיך הנפלאים ואת הסגולות והרפואות אשר יסדת בעשבים, ובאבנים, ובזרעים, ובפרחים, בשרשים,בעלים,בעצים,ובפירות,ביין, ובשמנים, במימות ובשאר המשקים, בבע"ח אשר בשמים ממעל ועל הארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ, בפשוטים ובמרכבים, ובהם אגיד זרועך לדור לכל יבוא גבורתך. יהי רצון מלפניך, שתשלח ברכה בכל מעשי ידי, ובשכר שיתנו לי על טרחי אראה ממנו סימן ברכה ואזכה להשתמש ממנו על מעשים טובים ומישרים לפניך להגדיל תורה ולהאדיר. ויהא מזונותי ומזונות זרעי וזרע זרעי מסורים בידך ולא ביד בשר ודם, ויהיו כריה גדול, וכדי שלא אצטרך ליטול דבר מן העניים החולים, אלא אדרבה, אזכה לחננם ממה שחננתני, כי ממך הכל ומידך אתן לך. ותזבידני זבד טוב מלפניך, שבכל אשר אעשה אשכיל ואצליח. ובפרט במלאכה זו תגדיל עמי חסדיך, שיקראוני לרפאות חולים, אשר אפשר להם הרפואה ויהיו נרפאים על ידי עד החיותם. ואשר הם בלתי אפשרי הרפואה ואנושה מכתם, שגזרת שלא ירפאו מאותו החולי עד יום מותם ; אל יקראוני לרפאותם, בסודם אל תבא נפשי בקהלם אל תחד כבודי. ואם יכבדוני בני-אדם בשביל חכמתי – אל תביאני רגל גאוה, אלא נפשי יגמל עלי עמם כגמול עלי נפשי. ואל ישלוט בי יצר הרע ועין הרע ולא יחשדוני בשום דבר בעולם. ואל תביאני לא לידי נסיון ולא לידי בזיון, והצילני מהרהור חטא ועבירה ועוון מעתה ועד עולם. והלבש את נפשי בגדים נאים ופאר וכלי שרת הלא הם עטרת תפארת למראה טובות הריוח למצוא חן בעיניך. והחזק כח הרגשות כל חושי, שיגדילו האמת מנח שאזכה לפניהם, ואל אטעה בשום אחד מהם לא בטעם, לא ברית,לא בראיה,לא בשמיעה ולא במישוש, אלא יאמר לי על הן הן ועל לאו לאו, על מר ומר ועל מתוק מתוק, נדי לא יגיע שום נזק לחולה בשביל חולשי הרגשותי, וכן לחזוק כח הדבור של חולה וכח רעיונותיו וזכרונו, שיגדילו האמת מסבות החולי ולא יטעה בהם כלל ולא ישקר לי בהן לאיזו סבה, פן ח"ו אשגה גם אני בטעות, אלא אזכה להבין סבות חוליו מתוך דבריו ומתוך סמני חוליו, ואהיה ראוי וחכם להגיד לחולה העתידות לבוא לו כדי האמת דברי ואזהרותי אליו, וישמור כל אשר צויתיו. סמכני באמרתך ואחיה, אל תבישני משוברי, חפה נא מלבי את תקותי, אל תפן אל רשעי ואל תתעלם מבקשתי, וחנני וענני ושמע תפילתי, כי אתה שומע תפילתה ועל הכל אני חייב להודות ולהלל ולשבח את שמך הגדול, כי טוב נגד חסידך תרב גדולתך, ויהיו דברי אלה אשר התחננתי לפני ה' וגו' אמן".
 
שבועת אסף הרופא :
וזאת הברית אשר כרת אסף בן ברכיהו ויוחנן בן זבדא עם תלמידיהם וישביעם בדברים האלה :
אל תצורו להמית כל נפש במשתה עקר, ואל תשקו אשה הרה לזנונים להפיל, ואל תחמודו כל יופי תואר בנשים לנאפה בהן, ואל תגלו את סוד האדם אשר האמין לכם, ואל תקחו כל כופר לחבל ולהשחית, ולא תקשיחו לבב מלחמול על עני ואביון לרפא, ואל תאמרו על טוב רע ועל רע טוב, ואל תלכו בחוקות המכשפים לנחש ולכשף להפריד איש מאשת חיקו או אשה מאלוף נעוריה, ואל תחמודו כל הון וכל כופר לעזרת עושי זימה,ולא תתעזרו בכל עבודה זרה לרפא בהן, ולא להבטיח בכל דברי עבודתם לרפאות כי אם לשקץ ולתעב ולשנוא את כל עובדיהם והבוטחים בהם והבמטיחים בהם, כי כולם תוהו ולא מועילים להושיע את עצמם ואיך יוכלו להושיע את החיים ! ועתה בטחו בה' א-לקיכם, א-ל אמת, א-ל חי, כי הוא הממית והמחיה המוחץ והרופא, המלמד אדם בינה ועשות חסד, המוחץ בצדק ובמשפט ומרפא בחסד ואהבה. אין תחבולה שנסתרת מעיניו כי הכל גלוי לפניו, המצמיח צמחי רפואה ומשתיל בלב אדם חכמה לרפא ועושה נפלאות במקהלות עם שידעו הכל ויספרו נפלאותיו בקהל רבים, לדעת כל חי, כי הוא עושהו ואין בלעדיו מושיע. כי הגויים בוטחים אל עצביהם לא יושיעם ממצוקותיהם ולא יצילום מצרותיהם, כי תוחלתם ותקותם אל המתים, על כן נאה לכם להבל מהם ולשטות ולרחוק מכל תועבות גילוליהם ולחבק בשם ה' א-לקי הרוחות לכל בשר ובידו נפש כל חי להמית ולהחיות ואין מידו מציל, זכרוהו בכל עת ודרשוהו באמת וביושר ובתום דרך, למען תצליחו בכל מעשיכם ויתן לכם עזרה להצליח בידכם והייתם מאושרים בפי כל בשר. ויזנחו הגוים את אליליהם ועצביהם ויתאוו לעבוד את ה' הגדול, כי יכירו כי תוהו מבטחם ולריק יגיעם, יש ישוועו אלוה, לא ייטיב ולא יושיע, ואתם חזקו ואל ירפו ידיכם, כי יש שכר לפעולותיכם. ה' עמכם בהיותכם עמו, אם אתם את בריתי תשמורו ובחוקותיו תלכו לדבקה בהם, ונחשבתם לקדושיו בעיני כל בשר, ויאמרו : אשרי העם שככה לו, אשרי העם שה' א-לקיו.
ויענו התלמידים ויאמרו , כל אשר הוכחתם אותנו וצויתם עלינו נעשה, כי מצות התורה היא, ועלינו לעשותה בכל לבבנו ובכל נפשנו ובכל מאודנו, לעשות לשמוע ולא לנטות ולא לסור ימין ושמאל.
ויוסיפו עוד להעיד בהם ויאמרו אליהם : הנה ה' א-לקים וקדושיו ותורתו עדים בכם, אשר תהיו יראים אותו לבלתי סור ממצותיו, וללכת בחוקותיו וביושר לב, ולא לנטות אחרי הבצע, לעזור חנף על דם נקי ולא למסוך סם המות לכל איש ואשה להמית רעהו, ולא להגיד בעיקריהם שורש הסם, ואף לא למסרנו לכל אדם ולא להסיח בכל דבריו, ולא לתת דמים בכל מלאכת הרפואות. היזהרו לא לצער שום אדם או לזרז לנתוח בכלי מתכת אלא לאחר עיון משנה ומשולש, ולא להתגאות ברוח גאווה . לא תקום ולא תטר לאדם חולה, ולא להחליף אמרתכם לאלה שהמירו אמונתנו, אלא לשמור פיקודיו ומצוותיו ללכת בכל דרכיו למען למצוא חן בעיניו להיות נקיים ונאמנים וישרים.
כה הוכיחו והשביעו אסף ויוחנן את תלמידיהם.
 

 

מונה:

תאריך ושעה
 



 
התחברות לחברים

עבודה בחו"ל

כל הזכויות באתר שמורות ליוסי ספוזניק   0505366176   קרא את תקנון האתר    izen@netvision.net.il

לייבסיטי - בניית אתרים