חפש  

הבית של שוש ויוסי  |  
מכשיר מונע נחירות  |  יוסי ספוזניק - טכנאי שיניים  |  לייב מורגנטוי  |  

 

 

 

ממשה ועד משה לא קם כמשה.

אחד מענקי הרוח ועם זאת הרופא החכם והמפורסם ביותר בקרב היהודים בכל הדורות ובכל הארצות הינו   הרמב"ם .
 
את לימודי הרפואה למד הרמב"ם במרוקו מגדולי הדור וביניהם בנוי ותלמידיו של אבו מרוואן אבן זוהר.
הוא למד רפואה כשאיפה להשכלה גבוהה ולא לשם פרנסה.
גם לאחר שפתח בפרקטיקה רפואית הוא עשה זאת מתוך רצון לעזור לסובלים ולא לשם מחייה.
רק בעקבות אסונות משפחתיים ( מות אביו, טביעת אחיו הסוחר העשיר שאליו הרמב"ם היה קשור, הרדיפות שרדפו אותו וכדומה ) הוא נעשה רופא לשם פרנסה.
הרמב"ם עבר למצרים ושם התפרסם ועלה לגדולה. הוא נתמנה לרופא החצר של מלכי מצרים. ונעשה לרופאו של אחד מגדולי מלכי מצרים – סלח א אדדין ,שהקים בית חולים גדול בקהיר.
הרמב"ם היה גם רופאם של פשוטי העם , וטיפל ביהודים ולא יהודים.
על סדר יומו העמוס מאוד כרופא ניתן ללמוד מתוך מכתב שכתב לרבי שמואל אבן תבון , אשר גר בצרפת ורצה לבוא לבקרו :
" ואמנם מה שזכרת מענין בואך אצלי, בוא ברוך השם ומבורך שבבאים. ואני שש ועלז ושמח בזה, וחפץ נכסף ומשתוקק לחברתך , ותאב ומתאוה לראות פניך הנעימים יותר משמחתך בי, ואף על פי שיקשה עלי רכבך סכנת הים. ואמנם אודיעך ואיעצך שלא תסתכן על עצמך , כי לא יגיעך מבואך אלי זולת ראות פני ומה שתגיעך ממני כפי יכולתי. אמנם תועלת חכמה מן החכמות או להתייחד ולהתבודד עמי אפילו שעה אחת ביום או בלילה אל תוחיל בזה כלל, כי תוכן ענייני כמו שאספר לך אני שוכן במצרים והמלך שוכן באל קאירה, ובין שני המקומות שני תחומי שבת, ולי על המלך מנהג כבד מאד : אי אפשר לי מבלתי ראותו בכל יום בתחילת היום ; אמנם כשימצאהו חולשה או יחלה א' מבניו או אחת מפלגשיו לא אסור מאלקאירה, ואני רוב היום בבית המלך. ואי אפשר לי גם כן מפקיד אחד או שני פקידים יחלו, ואני צריך להתעסק ברפואתם ; כללו של דבר, כל יום ויום אני עולה לאלקאירה בהשכמה, וכשלא יהיה שם שום מכשול ולא יתחדש שם שום חדוש אשוב למצרים אחר חצי יום ; על כל פנים, לא אגיע קודם, ואני מתרעב, ואמצא האכסדראות כלן מלאות בני אדם, גוים ויהודים בהם, חשוב ובלתי חשוב, ושופטים ושוטרים ואוהבים ושונאים ערב רב ידעו את עת שובי, ארד מעל הבהמה וארחץ ידי ואצא אליהם לפייסם ולרצות ולחלות פניהם, כך למחול על כבודם להמתין אותי עד כדי שאוכל אכילה עראי, והיא מעת לעת ואצא לרפאתם ולכתוב להם פתקות ונוסחאות רפואות חלייהם, לא יסור הנכנס והיוצא עד הלילה ; ולפעמים באמונת התורה. עד סוף שתי שעות מן הלילה או יותר אספר להם ואצום ואדבר עמהם, ואני שוכב פרקדן מרוב העייפות, ויכנס הלילה ואני בתכלית החולשה לא אוכל לדבר. סוף דבר לא יוכל אחד מישראל לדבר לי או להתחבר ולהתבודד עמי זולת יום השבת, אז, יבואו כל הקהל או רובם אחר התפלה. אנהיג הצבור במה שיעשו כל ימי השבוע, ויקראו קריאה חלושה עד הצהריים וילכו לדרכם וישובו קצתם ויקראו שנית אחר תפלת המנחה עד עת תפלת מעריב, זה תוכן ענייני היום. ולא סיפרתי לך אלא קצת מה שתראו אם תבוא בעזרת האל יתעלה."
(מתוך קובץ תשובות הרמב"ם ליפסיאה ח"ב עמודים 27-28 )
 
הרפואה בתקופתו של הרמב"ם
לרפואה בתקופת הרמב"ם היה צביון משלה. היא הייתה חסרה בידיעות אנטומיות ומאקרוסקופיות , לא הייתה קיימת התמצאות אנטומית-פיסיולוגית. אלא אמונה במזלות טובים או רעים , באמונות תפלות ובאסטרולוגיה .
הרמב"ם העביר ביקורת רבה כלפי האמונה באמונות טפלות והאיצטגנינות. הוא כינה אותם – שטות ורעות רוח. הוא תיעב שימוש וטיפול בקמיעות וניחושים.
הרופאים בזמנו של הרמב"ם לא נעזרו בעזרים כגון : זכוכית מגדלת, מיקרוסקופ , קרני רנטגן וכדומה. אלא פשוט התבוננו במחלה ובחולה ובהשפעת המחלה על החולה. ומתוך התצפיות הגופניות והנפשיות ותגובות החולים , הם הסיקו כללים מסוימים על סיבות המחלה, על התהליכים שלה ועל דרכים לריפויה.
 
 
ממשנתו הרפואית של הרמב"ם.
הרמב"ם ראה ברפואה מלאכת מחשבת מהמדרגה העליונה,. עצם עבודת הרפואה היא מצווה והרופא מחויב מן התורה לטפל בחולים.
בספר הקצרת כתב " דע כי הרפואה חכמה הכרחית לאדם מאוד, בכל זמן ובכל מקום, לא בעת החולי בלבד , אלא אפילו בזמן הבריאות ".
" אין מלאכת הרפואה כמלאכת הנגרות והאריגה, שתודע בהרגל וישיגם בהשתנות המעשים . כי המעשה במלאכה הזאת הולך אחרי העיון וההשגחה . וכל איש שיחלה צריך בהכרח חידוש העיון , ולא יאמר החולי הזה כחולי ההוא ".
הרמב"ם ראה קשר חזק בין הרפואה ובין האתיקה ( תורת המידות ) וידיעת הקב"ה. חכמת הרפואה היא מעין תפקיד של מבוא לידיעת הבורא. מלאכת הרפואה היא אמצעי המביא לידי ענווה, ליראת שמיים   ולאהבת הבריות. ובמקום ששוכנת האהבה לאמנות שם גם שרויה האהבה לבריות.
" ועל זה ההיקש יש למלאכת הרפואות מבוא גדול מאוד במעלות השכליות והמידות ובידיעת הקב"ה בהגיעה אל ההצלחה האמיתית, ויהיה למודה ובקשתה עבודה מן העבודות הגדולות " (עבודה במובן עבודת הבורא )
 
הרמב"ם טען שיש להעמיד לביקורת כל דבר שנאמר לאדם. אסור להתייחס לרפואה או אפילו לגדול הרופאים מבלי להעביר ביקורת. הרמב"ם מותח ביקורת על גדול הרופאים בזמנו – גלינוס.
"בפרקים הקודמים הקדמתי לך לדבר על מחלות בני אדם. בפרק זה כוונתי לייעץ לך עצה מועילה מאוד מאוד. להשכלתך ולאמונה בסברות ( תיאוריות מקובלות ) והוא : אם יגיד לך אדם שמצא דברים ואישר
( והוכיח ) אותם בחושיו, גם אם אותו אדם יחשב בעיניך כבתכלית היושר וכבר סמכא נעלה , היה זהיר בקבלת דעתו וסברתו. ואם ישתדל לשכנע אותך לקבלת התיאוריה שלו , בה הוא מאמין ואשר באמיתותה הוא משוכנע ( עליך לקבלה בביקורת הראויה ) הרי לא יתבלבלו מחשבותיך (דעתך הביקורתית הצלולה ) בחידושיו אלא שקול ובחון אותן הדעות והתיאוריות לפי מה שיחייב העיון צלול מבלי להתחשב בטענותיו שאישר אותן בחושיו ( כך תתנהג ) בין שיהיה הטוען אדם ( נכבד ) אחד , בין שתהיה הטוענת עדה שלימה בעלת אותה הדעה , כי ההתפעלות ( הרצון והתאווה ) מביאה את האדם למעשים מגונים ובמיוחד בשעת הפלוגתא. ( הקדמתי לך דברים אלה כדי שתטיל ספק גם בדברי גלינוס אותו חכם מלומד ).
( מתוך פרקי משה )
 
הרמב"ם חילק את הדאגה לבריאות האדם לשלשה שלבים :
1. הדאגה לאיש הבריא - כיום מושג זה נקרא רפואה מונעת והוא כולל בתוכו היגיינה אינדיבידואלית וציבורית.
"הרפואה דרושה בכל מקום ובכל עת, לא רק בזמן המחלה אלא ( ביחוד ) בעת הבריאות ". ( מתוך ספר הקצרת ).
2. הטיפול בחולה. העיקרון שאותו מדגיש הרמב"ם הוא החשיבות והצורך בגישה אינדיבידואלית לכל מקרה ולכל חולה - " אף חולה אחד אינו דומה במחלתו למשנהו " ( מתוך פירושו לפרקי אבוקרט ).
3. שיקום - הטיפול בקמים מן החולי . בנכים ובזקנים.
 
הרמב"ם האמין בכוח הרפואי של הטבע. כוח שיש לתמוך בו ולפתח אותו. ועל הרופא לחזק את כוחו של החולה ולעזור לטבע בפעולתו. אולם לפעמים הרופאים טועים וגורמים את ההפך. לכן מייעץ הרמב"ם לחפש את הרופא הטוב ביותר ואם לא מצא יניח לטבע לעשות את שלו . כפי שכותב בספרו הסבות :
" הטבע אינו טועה במידה שאנחנו הרופאים עלולים לטעות, והשני , שאלו העורקים ( ורידי הטחורים ) כאשר יפתחם הטבע , יפתח אותם בשיעור מה שיצטרך אליו, וכאשר נפתחם אנחנו בסמים , הנה הם יפתחו ביותר ממה שראוי , ויפלט הגרת הדם ויקשה עליו הגרתו , מה שאין כן, כאשר יבוא מצד עצמו..".
במלאכת הרפואה ובהכנת הרפואות הוא האמין בתכלית המיעוט ותכלית הפשטות : " וכל מה שיוכל לעשות ההנהגה בסם אחד , נפרד , לא ינהיגו במורכב. ואם לא יוכל מבלעדי המורכב , ינהגו במה שהרכבתו מועטה ולא יבחור ברפואות רבות ההרכבה , כי אם בהכרח ". ( מתוך ספרו הנהגת הבריאות ).
הוא התנגד לשימוש באמצעים חריפים ומסוכנים. ומדגיש את ערכו של הריפוי על ידי חיזוק הגוף באופנים שונים כגון : בחירת מזון טוב, הנהגות בריאות ופיקוח על הרגלים, אויר נוח, פעילות גופנית, רחיצה וחפיפה.
 
הוא הראשון שלימד על התלות של הגוף והנפש. בתהליך התהוות המחלה ובתהליך הריפוי קיימת השפעה הדדית שזורמת ללא הפסק. לדוגמה את קצרת הסימפונות הוא מגדיר כמחלת עצבים שאפשר לטפל בה באמצעות דיאטה וטיפול נפשי מאשר בתרופות.
היטיב לתאר אבן סינא את הרמב"ם : " גלינוס היה הרופא לגוף אולם אבו עמרם לגוף וגם לנפש ".
 
 
 
בזוהר כתוב " אין לך כל עשב צומח בארץ שאין בו חכמה מעולה וכוחו בשמיים יפה".
מסתבר כי בצד הרוחני המהותי של האדם ההסבר הוא כי האדם נוצר מהאדמה שזה הטבע וכל צומח נוצר מאותו המקור לכן לכל צמח קיימת תכונה אשר עוזרת לאדם להגיע לריפוי גופני ונפשי.
כדי להיות מרפא טבעוני יש צורך להיות ראוי מבחינה הערך העצמי ולהכיר את חוכמת העשבים.
לא קיים ספר רפואות סודי שממנו ניתן ללמוד בעצם את כל הידע על הצמחים את כל החיבור של הרופא לצמח אבל הכל קשור לרצון המרפא ללמוד מהעשבים עצמם את התכונות שלו. להתבונן בו להרגיש שהוא מתאים לריפוי. לדעת שהצמח ישתף פעולה עם הרופא ע"י שהייה הקשבה והרגש.
" דע לך שכל רועה ורועה יש לו ניגון מיוחד משלו. דע לך שכל עשב ועשב יש לו שירה מיוחדת משלו. ומשירת העשבים נעשה ניגון של רועה. כמה יפה, כמה יפה ונאה כששומעים את השירה שלהם. טוב מאוד להתפלל ביניהם ובשמחה לעבוד את ה' . ומשירת העשבים מתמלא הלב ומשתוקק. וכשהלב מן השירה מתמלא ומשתוקק אל ארץ ישראל אור גדול אזי נמשך ועולה מקדושתה של הארץ עליו. ומשירת העשבים נעשה ניגון של הלב " .
" כי כל רועה ורועה יש לו ניגון מיוחד לפי העשבים ולפי המקום שהוא רועה שם".
(רבי נחמן מברסלב )
 
אם הרועה מכיר את הניגון הוא נותן כוח בעשבים ומהו ה"ניגון" הזה – זוהי החכמה הסודית הנסתרת מכל אדם וניתנת למי שמוכן להקשיב...

 

מונה:

תאריך ושעה
  
התחברות לחברים

עבודה בחו"ל

כל הזכויות באתר שמורות ליוסי ספוזניק   0505366176   קרא את תקנון האתר    izen@netvision.net.il

לייבסיטי - בניית אתרים